گزارش فعاليت هسته مشاوره

 سه ماهه اول سال تحصيلي 88-87

 

1- برگزاري جلسه با اعضاي هسته جهت ايجاد هماهنگي و نعيين اهداف و فعاليت اعضا در چهار چوب اهداف تعيين شده .

2- تهيه تراكت وبروشور جهت معرفي فعاليت هسته مشاوره و ارسال آن به مدارس ضمن معرفي اعضاي هسته جهت جلب همكاري مشاورين محترم .

3- برنامه ريزي و تهيه مقدمات جهت برگزاري هفته بهداشت روان ضمن دعوت از اساتيد  روانشناس برجسته استان.

4- برگزاري كارگاه آموزشي در خصوص "اهميت و نقش بهداشت رواني در ميان دانش آموزان"و ارسال گزارش آن به سازمان.

5- تهيه و ارسال بروشور  پيام مشاوره اي به مدارس به صورت ماهانه جهت استفاده مشاورين و دانش آموزان.

6- راه اندازي وبلاگ هسته مشاوره و معرفي  ارسال آن به مدارس جهت اطلاع و استفاده همكاران.

7-   انجام 8 مورد مشاوره دانش آموزي:

الف- در خصوص راهنمايي مشاوره تحصيلي جهت ارائه راهكار در رابطه با مطالعه قبل از كنكور كه در اين خصوص راهكارهاي مناسب جهت افزايش تمركز به همراه يك جزوه ارائه گرديد.

ب- يك مورد ارجاعي از مدرسه جهت برطرف كردن مشكل يادگيري كه دانش آموز مذكور بدليل داشتن سابقه اختلال ارگانيكي به متخصص مغز  اعصاب و به خارج از هسته ارجاع شد.

ج- دانش آموز داراي مشكل رفتاري (پرخاشگري) و اختلال ناسازگاري كه داراي تاريخچه خانوادگي ناسالم و در حا ل حاضر تحت پوشش بهزيستي بسر مي برد.جهت حل مشكل وي ،پي گيري جلسات بطور هفتگي با همراهي مددكار كود ك توصيه شد.

د- مورد ديگر مشكل رفتاري كود ك كه علائم شبه اختلال پي .تي .اس .دي بعد از يك سانحه تصادف يكي از بستگان نزديك د ر وي مشاهده شده است. پيگري جلسات و هماهنگي با مربيان كودك در مدرسه بعنوان محور كار جهت حل مشكل قرار گرفت.

ه- مورد خاص مشكل يادگيري در دانش آموز مقطع اول ابتدايي ضمن معرفي به بهزيستي جهت پي گيري وارائه خدمات مددكاري.

و- دو مورد مراجعه در زمينه وجود تنش  خانوادگي وبحران نوجواني  كه با رائه راهكار در زمينه مشاوره خانوادگي و انفرادي پي گيري شد.

ز-  يك مورد اختلال سايكوتيك در نوجوان دبيرستاني ارجاعي از مدرسه كه با پي گيري مديريت مدرسه زمينه ارجاع وي به روانپزشك وشروع دارو درماني با توجه به نوع اختلال فراهم گرديد.

ح- يك مورد مشكل با زمينه خانوادگي ناسالم واعتياد والدين كه پي گيري آن با استفاده از ارتباط بين بخشي به بهزيستي محول گرديد. 

8- برگزاري جلسه با سركار خانم دكتر رقيبي استاد دانشگاه جهت ايجاد هماهنگي لازم براي اجراي طرح "ارزيابي ميزان سلامت روان بصورت پرسشنامه اي"براي دانش آموزان و انجام اقدامات پي گيرانه.

9- برنامه ريزي و تدوين زمانبندي تعيين شده جهت انجام بازديد از مدارس متوسطه و راهنمايي و معرفي ملموس تر  فعاليت هسته،ضمن سازماندهي همكاران جهت انجام برنامه فوق.

10-  در خواست و پيشنهاد جهت برگزاري دو مورد دوره ضمن خدمت با عناوين "رفتارهاي بهنجار و نابهنجار نو جوان"و "اهميت هدايت تحصيلي دانش آموزان "به سازمان آ وپ و انجام پيگيري لازم جهت دريافت مجوز برگزاري دوره ها.

11- تهيه مجموعه تستهاي روانشناختي جهت استفاده همكاران در هسته مشاوره  .

12- تهيه ليست كتب مختلف هسته مشاوره در زمينه مشاوره و روانشناسي و ارسال ليست فوق به مدارس جهت اطلاع مشاورين در خصوص دسترسي به كتب مورد نظر.

13-برنامه ريزي جهت برگزاري كارگاه آموزشي در بهمن ماه در رابطه با "رفتارهاي پر خطر در بين نوجوانان و روشهاي مشاوره اي در خصوص حذف اين گونه مخاطرات".

14- تشكيل كارگاه آموزشي با عنوان "برنامه ريزي درسي و تحصيلي"،ضمن ارائه گواهي شركت در كار گاه.

15- تهيه سي دي آموزشي در خصوص"نشانه شناسي اختلالات رواني" و ارسال آن به مدارس جهت استفاده همكاران مشاور.

16- تجهيز هسته مشاوره  با مساعدت و همكاري مديريت محترم اداره آموزش و پرورش ناحيه.

17-به روز كردن وبلاگ و ارائه مطالب جديد در وبلاگ جهت اطلاع و استفاده همكاران.

18-باز ديد از مدارس توسط اعضاي محترم هسته طبق برنامه تدوين شده.

19- سخنراني توسط يكي از اعضا در هنرستان فني ابوذر با موضوع" برنامه ريزي درسي".

20-برگزاري جلسه اعضاي هسته مشاوره  تبادل نظر در خصوص تدوين برنامه هاي آتي ضمن سازماندهي وظايف انفردي اعضا.

21-ارسال پيام مشاور و تهيه بروشوردر زمينه "راههاي افزايش تمركز حواس"ضمن ارسال آن به مدارس.

22- ضمن تشكر از همكاراني كه مطالب مفيد جهت استفاده در وبلاگ تهيه كرده اند ،با توجه به برخي نقايص مشهود در آثار همكاران ،نحوه ارائه آثار و ارسال آن در قالب سي دي و با درج منابع و ذكر اطلاعات كامل كتابشناسي به  همكاران مورد نظر ابلاغ شد.

23- تهيه فرمهاي  مربوط به ارجاع از مدارس به هسته يا ارجاع به خارج از آموزش و پرورش و قرار دادن آن در اختيار مشاورين ضمن ارائه توجيه كامل در خصوص استفاده از آن جهت مراجعين.

24-ارائه پيشنهاد در رابطه با برگزاري نمايشگاه مرتبط با معرفي  مقوله هاي روانشناختي مورد استفاده در فعاليتهاي مشاوره اي جهت استفاده مشاورين و دانش آموزان،  ويژه ايام دهه فجر .

                                         

 هسته مشاوره ناحيه 2 زاهدان

   

 

 

+ نوشته شده در  ساعت 17:34  توسط شیرازی |